Logaritmo rap

Eh eh, eh, chiki wa, wa wau.
Chuku funk chuku, tututá.
Ai wont wont ai, ai, badabing.
Yeah yeah.
Eh, eh, f*llamadres.